^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (2024)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (1)

^raTePneRT

/ 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020

yfer.

Rtctt -HelR^r ^OTO |

siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i

:-000-:

Rw^feT ^hiciR^ TFffarT qpn '^ptt t, R>12-000 (RoTc^ff) 3Hd4d. 3^mR RR ^ RRcR RPT cf§t Rldl $ ! '^?i412—000 (RRc^t) gR rlR-dd RRTRiRf§r feR e?l ^ RRHi Rl"

r wtrr tg f^ftfra t i ^tarr r rirf rrt f% OT^.wrferat ^

fcfRR^ RRR RRRTtRrI Rl" RRcT RRRRT ViTR ^ rRrRfR RT '^JRdFf Rh^li RT ^61 ^ 1 sRFl 12—000—-HR^1 RR ^ yiKi RRR RR RT RldT ^ I

RTRRR Pi^l/lR fch^T Rid I F, 1% v5^^«q 12-000 (RRr^O RRRR RTRRgIRT fRR RTcR ■ Rf^RT ^ RTf^#)R RR 3TTFRT f^TT RT RFI t, rfc

vjTRRR^ I^FR RRR 01 ^ RR f^xflR R^ 2020-21 R 3T7RRR OTTRf^cT RRR, cRR( R)R RR

RTR R?r RTTRRnii sRTR 02 ^ RRRR ^-RR adflndhs(f/)nic.in RR RRFRR RRRST RR1R

;

RRR 01RRqiRTR / RR-SR W\ RTR.

- Rfa-TR RfSlcRf^

RO^O fRRff^RRrR RtrTRTF

f^RfcprT RR RRRR c1/r> RRRRpfl/

RMl4rR*fl

RRRl/i RR RRRTRdlR

654321!

RRR 02fcRR 2020—21 | R^ ^ eff^RRRid 3i!qcR ! qR 2020—2l W ' I RTR RRTR !3TRRTR cRR

ir\ C

Rrftr i654321

Tq>eio

\3 M RRrF vq m R? I ^ f^RTR> 21.09.2020 RR^ RTRT FT RR^ I RTPfR>M\ RReT^T R RRfR!R?t if RRa RR % RfldRRd RRfR RTTRcTR R^t fchqi RfT^RT I

(^TR^rRTRtRrR RRTelR (fcRRf) RRIeMleTR RRR-^T RtRf^

RHRT^Rr-7 - .JT

■T

111 I P '; -g £ D:\Bi:dget\6-N'otshcct’& Lcttcr\6- Letter FV 2020-2Ldac <H-Sep-20)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (2)

( 2 )

14/05/2020xj. 6/^viTS—2210/2020—21 /£ C '2—y(rl!elf5f:—1 » ..... €^'1 — —

. 1. 3TT^fT, ^TR^T ^TO^O I2. ^T-cffelc^, fcToT, ^RTTeHTeRT ^c!l4, HO^O i

3. CM4^ 3rfeR[ft, +ielR^rf "HMeT }RjT3Tt41^, i^^fPfRT elcKii^c SnTefTg ^ 1

A

\\\\

V 'A3ifclRct\i 'tr^lei4x (R<xl)^fleRTeRT WR«J ^cii^

WIU^I

•1

Ia-

;

■.-.

D:\IXudgct\6-i\otsliect & .Lcttcr\6- Letter FV 2020-2t.doc (T> -Sep-20)172 | P a g £-

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (3)

af" ■

'JTRTef,^"^^ V 09 / 2020^RW/6/^T^/2020-21 /QbG

frlfcboH 1 Rcj'. TcTR^J R-rf^T^l ^

fuTeTT —. RT^RTR

wra^i IfcTGfZf:— Rvrfc^

vJTT^t cjy^f R^H/55" ^ cT^3TeT Ylf^T v?Tr?f RtRrl I

00000

vl.H^IcfxT fc|q^l4a TR^TTstf cf>t f^TT^fteT cfj^r f^afRT cfif

2020—21 H^TtR/vlH^u] 3id4cl RTHt 300

^RO^O ^ ^TTR chmT^R ^ RR0it0-3fPTf^ Wf^^TC ^

RlbRR fj-Ric^i fcf?R vjfr^ ^ OTRcfft R^STef \lf$l cj?f uTT % |

cT^STcR ^iftl RR fcfcR^T f^FRIR^TR ^ ■—

yfcTf

^ RRO^O-^M^ ^ R1WT ^

Virtual Allotment Amount (Rs)Scheme & HeadName of OfficeS.No.

6,98,880CMHO-RAISEN 019-4210-02-103-0101-2777-63-0011

3TcT: vJ^T dlfel^l 3TJRR RRRteTR RT^T ^ 698880 ( ^5: dl'isf 3T<3T^r 6^1W 3TT^ 3TRft) cfTT 3l|cjcR IdlRC ^lf$lRTT0Tftd—3^®. ! ^C c) d < f&RT RTF ^ !

3TrT. 3TR ^P?T 9RSR c^T f^RW-2 0 1 5 UR ^T.y. [ciot^R r3ff£|c^i^ yRdcw 20 12 3TOT-2 ^ y^crT 3rf£Tcf5R ^ -cT^cT <*>l4c|l^l 1%RT ^TRT ^PiR^d I

f^rwjRR czpr cjr^ rr yrfteF Pi^eR f^n i'R'cilelth, ^RT

: ^

ill*VFJ/( ^ )

3Tfrrf^rT ^TRTefyj (f4cd) d^ld-lld^ ^cTR82I 4cii4

WJM^I'^TTRIeT^Ri^'j. 1/ 09 / 2020TJ. c^HI'ch/6/e^/2020-21 /QC^

^RllelR :- Iyy’ia 'timcj, eft^ RR mRcik cfr^yRT f^RFT, RyieTR, Rl HI el |.1.3liycjxl ^cTWy, RORO I -*yy^r RyieTy^, cf>t %, yr^rf^y^ 3rry^yy> yyryy\iRM RWeryieiy WTRy ti^isff yst 1%yT \jii4, yft 1% f^mrjyR y^yiery y> HityR ^ yfrnjM Rftr yyry y?f i . p,Rgyy *mieicr>, ^^yaid w^imR, y?t 3ft^ 3Tiywp yy^yift ^fw I 3ttfrt RfcRTRT 3rf^yyfl, y^rpfty yyytery Rlmci i yyrft, yy^n^yy, ftypfty r \

2.3.

4.

siRiRyd yf%raW (fcfccr) yrareRTRy w^y wwi

Vir+M^l Limit Let-fter EQ? 20-2l.docx

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (4)

^TTef,f^W / / 2020^rray 6 / 3^-2210 / 2020-21 /yfcT,1. ^TWf,

f^rf^oFU TTcf cjrf^r^^to^o i

2.Rlfcld 3RCRTTR- ^MIci/^R^i/ul^el^

fcTTO- fclRfra cT^ 2020-21 ^ WR^J "^FR^iaff ^ ^cTT^

31NC-I ^TRRT |0000

■^RtcJxT ^rW^RKT cTt 2020-21 ^ ^ ^IRT^f^T R^Rb^ilel^

dlRh^lf ^T ^cR EjeTT^ M^RTT ^ '^fR^ZJ 3Tferr?f

c^ 3T?fR ^TlfeRT ^^R^TTSTt (Rifcld ^^idlel, ^ig^|R|c^ WT^T

■gi5#r^ WR^T cT^T R-iRei 3RqcTTcT cf> feR ^eT^/ell0^! ^Rf

31—oqc]^-||Rlc^ %cJT 3^q!dRl4t ^ 31—010 ^ 3TTcTcRf

'OTeW cJRraT TRTT t i W&J ^ YFRT<^t<g (dfch^ilddl K W^R, dlfchdl cRT cfTcR

3TlR’ ^ geflf /e1lu^l 3R^TfTeI ^RTRR ^RT dl'?! R^ll—Ri^l R 3T^R[ gcf

RddlI^ ^vr|d cR cZRf cRRTT 'd)RlRdd cfR |

( RT^T ^ )

^IriRcKI (Rrd)^TeTdTeRT Rc[R

HO^fO

•^TTR, R H i^ 2^0 ^/ 2020<J. cbH(R) / 6 / ^3R:-2210 / 2020-21 i^Rlfelfo—^dl4 !^Rd I1. aii^cKi, WR-sy ^cfRf, ^o^o i2. ^RTTcRF) (Red), ^1 d! el d I el d \d I i^Q ^RRi, dOlTO ! P\3. d gcjrj ^RTleld), 3Rddlc1 yTTRTd. RTI^d ‘dRdteR1 dR! el ^ \

/l. y^Rt gTT3TT^R[, Rddfld ejci'dl^C 'CR OTell^ dRd ^ I V

^RRctd \Mdle1<^(Red)ddleiHMd WR^T d^R’

DiFINANCIAL YEAR 2020-2i\FA LETTER 2020-2021.DOCX 52

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (5)

9/ 2020/ 6 / ^Z-2210 / 2020-21 / 6ZS

1. ^TRTcf, RjfchoHr ^ ^K-5Zf 3Tf^cM^ |2. NFFRcf, RifcJci ^vjjn ^^dlci 3T^fr$Tc^ |3. 3T^tOT7-^.^T.3TN ^[fcTdt vd^el^

3rRCR:fTef Wd^^^/vd^el^^/RiRlel 3K-Hdld t^FT? I FO^O I

fcf^RT:—Pl^^l I

yfcf.

■^R^TT^tf 3rj1 crT]vdd qR 6^ ^lei RR'^T ^

:-00-:\3M^Vm f^FTRFRT ^FT: ^ 3TT T?T t, 1% Riel I c^idleldl ^

■;HT:RT-^:FFT 3fFHftFH c^RT ^?T FFT cf?r uTT ^ ? I^ FT^TFr w^-^f wrr3fr str^Rh czr? 3tfRf

RIFT RtTT § I ^1 vxd &FjTF R HHl ^ FFfRRT 3{R|c^|Rqi ^Kl RFJrfcFFTF 3TTcTFFF ^ I 3TFRRjR cZFT cf) e^vric R F RlHlelRsId RfItF

FTO Rt FT t :—cRlddI H6HI'51 R R \3MdK R feFJ FT 'R 3TTTdilFH TTsRft

cqrf Rdl FT 'TFT ^ \jdF ^ddM ^ 19 R FdJld TT^RT FTR^TR^H ^ FFFF R THFT RR die) dFd FF vFFTt7! RfF fR |

FTT.FT.Tft.^J. /Fd4d H^Fl R fcF[ viMdK vFFTFT

RR dleTl FIddi)Fd FT cZFf fRRT FTR^T RtFT R HI^IH R TTFT RR

die) dFd FT FFTPT R)dl FM | ‘^TT TTdR ^ F^RT TFR^T RtH UTTT

FF F./FT.RF.TpT./Rl^ TFT./2020/9869 RdlF 28.07.2020 Fl^l R>dl FFT t I

1.

2.

vFRRxT R^FTf R FRRd'd TFR-^F TTTFTFff F FTff RR Fef HtIf") R \5FFR F eFlR FTeff FTFRFF FT <Fd TTFF dFd Fd-'fd FFRtF RR

34-002 -FFT^FT FT FF FF F RFeT^T TT% FFfR FF

FFFT FFTTFT RRtF FT Feld R>dl FTFT TjRrRF

3.

FTF I T F IF I

(^T. ^FR )FFTcTF

FTF TFR^F TJF FWFR FcFTF F0F0

FRleT^RdlF Z V^5 / 2020if. FFTF / 6 / FFTcT—2210 / 2020—21 /6 2-£ yfdfelR :— TJFFTF tR FTFRTF FrRtR MRl :•

3TFF ^^sF TtRtF, eftF TFTRF RF mRc|K FeFlul RfMI, FTFTeT I1.

D:\FINANCIAL YEAR 2020-2l\l:A LETTER 2020-202I DOCX 55

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (6)

^Trqie^R-li^ =%/ 08 / 2020cfHlV//6/^T^/2020-21 /(SlT^fcT,

■^r^rcr1%f%rfn WR-^T

f^Rd 'dd’l H^s<M d el I d 3T^ar^ar^frar^,

i

- nJ|vj^ ddC ^ RRO^O—3jl^TTHT^TcRR c^ HI^MH dl^l d>^H^rraW^Td ci^ ^ ^^d df$i di^f d^n ^iqd i

00000

v3qdc|v) f^RTFtcT RiR^il dT-dlOTt ^f Pld>dH did dld^ff^cRd ^Rd cR|

^PJld/^’iJ^ld ddd cjif 2020-21 d dldt^fedd dd 31-006 3T?Ffdddedd dlf^T ^ dddt^dfd ddO^ffO—3?) ^ f^F dTddcfdd ^ dRdd dT ddR dd%d

dfcfr^d ^ ^dKd dlft f%d dTd ^ d^3Td dlf^T dlft d?f dT d^t "t I ^dl d^3Td dlftl ^ fcTdd 'dTddddd ^ dfWd ^ 'ddf^cT dlddl/dd d 3ddddd) d14cj 16) dd ddd, d^3fd dlf^T dd f^ddd fdHIgdK ^ :—

3RddTdcl

f^f:

Virtual Allotment Amount (Rs)

Scheme & HeadName of the DistrictS.No.

019-2210-01-110-0101-5719-31-006 403200C.M. & H.O., Balaghat1128800019-2210-01-110-0101-5719-31-006

019 2210-01-110-0101-5719-31-006 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 j

2 C.M. & H.O., BHOPAL127080C.M. ^ H.O., BURHANPUR35124004 C.M. & H.O., CHHINDVVARA229600019-2210-01-110-0101-5719-31-0065 C.M. & H.O.. GUNA

019-2210-01-110-0101-5719-31-006 373606 C.M. & H.O., HARDA019-2210-01-110-0101-5719-31-006 2004807 C.M. & H.O., HEAD019-2210-01-110-0101-5719-31-006 3528008 C.M. & H.O., JABALPUR019-2210-01-110-0101-5719-31-006 2256809 C.M. & H.O., KATNI019-2210-01-110-0101-5719-31-006 23016010 C.M. & H.O., KHANDWA

273840C.M. & H.O., MANDSAUR 019-2210-01-110-0101-5719-31-00611C.M. & H.O., Narsinghpur 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 24976012

13 C.M. & H.O., Neemuch 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 155680019-2210-01-110-0101-5719-31-006 18760014 C.M. & H.O., PANNA019-2210-01-110-0101-5719-31-006 33544015 C.M. & H.O., RAJGARH

16 C.M. & H.O., RATLAM. 019•2210-01-1^0-0101-5719 31-006 283920

IC.M. & H.O., REVVA C.M. & H.O.. SEHORL C.M. & H.O., SEONI

17 019-2210-0J -110-010^ -5719-31-006 44016018 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 285960019 015-2210-01-110-0101-5719-31-006 35448020 C.M. & H.O, SIDHI

C.M. & H.O., SINGROLI019-2210-01-110-0101-5719-31-006 210560

21 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 23296022 C.5. BALAGHAT 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 16800023 C.S. Bhopai 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 224000

22400024 C.S. CHHINDVVARA 019-2210-01-110-0101-5719-31-00625 C.S. GUNA 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 224000

Virtual Liwit Letttcr 13'Mw 20-21 docx

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (7)

(02)

Virtual Allotment Amount (Rs)

Name of the DistrictS.No. Scheme & Head

26 C.S. HARDA 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 5600027 C.S. HOSHANGABAD 019-2210-01-110-0101-S719-31-006 16800028 C.S. JABALPUR 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 28000029 C.S. KATNI 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 19600030 C.S. KHANDWA 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 22400031 C.S. MANDSAUR 019-2210 01-110-0101-5719-31-006 28000032 C.S. NARSINGHPUR 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 16800033 C.S. Neemuch 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 11200034 C.S. Panna 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 112000

| 35 C S. RAJGARH 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 16800036 019-2210-01-110-0101-5719-31-006C.S. RATLAM 28000037 C.S. REWA 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 5500038 C.S. SEHORE 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 11200039 C.S. SEONI 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 22400040 C.S. SIDHI 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 16800041 C.S. SINGROLI 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 112000

Supdt Civil Hospital Bairagarh42 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 5880043 SUPDT JAN SEWA RUGN ITARSI 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 89600

Supdt R D H JABALPUR44 019-2210-01-110-0101-5719-31-006 68320C.M. & H.O., Alirajpur45 019-2210-01-110-0102-5719-31-006 204400

46 C.M. & H.O., ANUPPUR 019-2210-01-110-0102-5719-31-006 22904047 C.M. & H.O., BARWANI 019-2210-01-110-0102-5719-31-006 39312048 C.M. & H.O., BETUL 019-2210-01-110-0102-5719-31-006 29008049 C.M. & H.O., DHAR 019-2210-01-110-0102-5719-31-006 574000

' 50 C.M. & H.O., DINDORI 019-2210-01-110-0102-5719-31-006 22456051 C.M. & H.O., JHABUA 019-2210-01-110-0102-5719-31-006 359520

019-2210-0J -110-0102-5719 31-00652 C.M. & H.O., KHARGONE 42392053 C.M. & H.O., MANDLA 019-2210-01-110-0102-5719-31-006 34384054 C.M. & H.O., SHAHDOL 019-2210-01-110-0102-5719-31-006 30408055 C.M. & H.O., UMARIA 019-2210-01-110-0102-5719-31-006 11984056 C.S. Alirajpur 019-2210-01-110-0102-5719-31-006 56000

11200057 C.S. ANUPPUR 019-2210-01-110-0102-5719-31-00658 C.S. BARWANI 019-2210-01-110-0102-5719-31-006 16800059 C.S. BETUL 019-2210-01-110-0102-5719-31-006 16800060 C.S. DHAR 019-2210-01-110-0102-5719-31-006 16800061 C.S. DINDORI 019-2210-01-110-0102-5719-31-006 5600062 C.S. JHABUA 019-2210-01-110-0102-5719-31-006 112000

168000G3 C.S. KHARGONE 019-2210-01-110-0102-5719-31-00664 019-2210-01-110-0102-5719-21-006C.S. MANDLA 16800065 C.S. SHAHDOL 019-2210-01-110-0102-5719-31-006 168000

i66 C.S. UMARIA 019-2210-01-110-0102-5719-31-006 5600067 CM & H O., AGAR MALWA 019-2210-01-110-0103-5719-31-006

019-2210-01-110-0103-5719-21-00693520

68 C.M. & H.O., ASKN 16352069 C.M. & H.O., BHIND 019-2210-01-110-0103-5719-31-006 26320070 C.M. & H.O., CHHATARPUR 019-2210-01-110-0103-5719-31-006 29960071 C.M. & H.O., Damoh 019-2210-01-110-0103-5719-31-006 23296072 C.M. & H.O., Datia 019-2210-01-110-0103-5719-31-006

019-2210-01-110-0103-5719-31-006019-2210-01-110-0103-5719-31-006

14896073 C.M. & H.O., DEWAS 254800

C.M. & H.O., Gwalior74 252000C.M. & H.G., INDORE75 019-2210-01-110-0103-5719-31-006 288400

76 C.M. & H.O., MORENA 019-2210-01-110-0103-5719-31-006 338800

VirtMdl Limit Lettter "BiMw 20-2i.docx

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (8)

(03)Virtual Allotment

Amount (Rs)Scheme & HeadName of the DistrictS.No.

019-2210-01-110-0103-5719-31-006 293440C.M. & H.O., RAISEN77019-2210-01-110-0103-5719-31-006 445760C.M. & H.O., SAGAR78019-2210-01-110-0103-5719-31-006 46984079 C.M. & H.O., SATNA019-2210-01-110-0103-5719-31-006 18088080 C.M. & H.Q.; SHAJAPUR

11032081 CM. & H.O., SHEOPUR 019-2210-01-110-0103-5719-31-00682 C.M. & H.O., SHIVPURI 019-2210-01-110-0103-5719-31-006 298480

C.M. & H.O., TKG 019-2210-01-110-0103-5719-31-006 ! 23352083C.M. & H.O., UJJAIN 019-2210-01-110-0103-5719-31-006 39312084

019-2210-01-110-0103-5719-31-006 29232085 C.M. & H.O., VIDISHA019-2210-01-110-0103-5719-31-006 5600086 C.S. AAGAR019-2210-01-110-0103-5719-31-006 56000C.S. Ashok Nagar87019-2210-01-110-0103-5719-31-006 16800088 C.S. BHIND

168000019-2210-01-110-0103-5719-31-006C.S. CHHATARPUR89019-2210-01-110-0103-5719-31-006 16800090 C.S. DAMOH

196000019-2210-01-110-0103-5719-31-00691 C.S. DATIA019-2210-01-110-0103-5719-31-006 22400092 C.S. DEWAS019-2210-01-110-0103-5719-31-006 11200093 C.S. GWALIOR019-2210-01-110-0103-5719-31-006 16800094 C.S. MORENA

19600095 C.S. RAISEN 019-2210-01-110-0103-5719-31-006019-2210-01-110-0103-5719-31-006 16800096 C.S. SAGAR019-2210-01-110-0103-5719-31-006 22400097 C.S. SATNA019-2210-01-110-0103-5719-31-006 11200098 C.S. SHAJAPUR019-2210-01-110-0103-5719-31-006 5600099 C.S. SHEOPPUR019-2210-01-110-0103-5719-31-006 168000100 C.S. SHIVPURI019-2210-01-110-0103-5719-31-006 I 112000101 C.S. TIKAMGARH019-2210-01-110-0103-5719-31-006 392000102 C.S. UJJAIN019-2210-01-110-0103-5719-31-006 168000103 C.S. VIDISHA

24681120TOTAL

3T?f: ell Feld-) I ^ ^ 24681120^1 3TTcf^TT WU felRleTlftr ^ ^ f^TT ^ ^ |

3T?T: GTR f^RT5T-2 0 1 5 ^T.^. fcTccfr^T 3{f2jcbl22 0 12 3TR1- 2 ^ ycTcrf SfRlcbie cl 60 fchoi vrl Hf^FTTJRR eRR RRJ c^\ cPT dlRlecj Pl460 viTO I

ITRT%

() ^lIciRcTd (Reel)O^leMId^ ‘^cTRSZT ^c|l4

%TTe[,f^nc^44/ 08 / 2020

del cfR 1

TJ. Wcfj/6/6r5jR/2020-2l/gl6 yldleiRl |

^2^ CTcf nRqK cfK^TFT f^TFT, Hdleld, Ii.

^liyqfT 'HO’^O Ijd!drf>. efft Rp cj |^1 [c)ct) 3T1 d^qUT

MHluM vdM^ld ^■diddleW ^-c||^22J cf7| RhdT Mil4, uft RtWTJRIx

^ TficZR 'dRi ydid di4^ iRdTefcp, 3TORTTeT WRTd, RR 31|cl^dch chlddl^l |

rRrrr arRrcpRt, wpfrd dddidd RnTTR i wifi, OTefe i

2.3.

^ifclRcKl HVldfe (Red)OdleldMd ddl4

VirtM^I Limit Lettter 20-2I.docx

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (9)

^ -

^fxneRTeRI ^cj|4

^fi^/6/■^T^-2210/2020-21 /&Of ■HfaTcT,f^TT^ ^ V 08 / 2020yfcf.

^R^T,RlF^^I TR RT^Zf 3Tf^0K|(

RlRei 'RjRt 3TWRef^tfrar^, RiRd amwef, /$eKdl/^Pid^ i

i

jcT^:— ^viRI 6105- ^ 34-002JRFJ ^ ^ |

WleHM^ MW ^ ^ ^/3ftOPfO/2012/689 26.12.2012

00000^H^lctxl RtRHlTT ^kRR M STcTeffcRT ^ \ YTRT^T

RRhoiilel’M ^ 3TT^ Ref Ypff Rt Rfi^JeR RTefR R^Ml 3TIRRP 1? |RT5T Rf ^ f^IRRR RRh^ild^l ^ ^TRRT Rf RR^f RTefR RR^

RT cf) 5 ^ d^q RfRfT^TR 3TTRRR R^M RpiRT6105-^H^ Rf RRhodl 3ppfd R" 34-002 3ffRf^Rf RT RR ^ RtReRT^4nJ R RR^ 3l|cjCd Rhdl TRTT ^ |

RW I^TFT RRT Riff R3R RZf cj^ f^RT-f^R cTR ^ RPfRfdd—Ri4^M RT MieR RR g^, RjR RT ZRT rR | RYTRTT RT Rf’-^JeR

RnR RRRT RtR cfR R)fcitjT RTefR" RTTRT RRT ^RlRdd RT

TTeFR :— RTRRRJTTR RRTdR, gKI ^gnlRd

\

ii^^RlRcKI RReTR (ftRf)

RReHTeR MWf RrRwryRrr

^TTR^dlR^t) / 08 / 2020xj. RRTR/6/RjTR—2210 /2020—21 /£06

^RllelR :- Rj/FTT^ I3RR g,^! TTfR[( cftR RRR R rRrT RcRTR fcfRFT, RReRT RfReT | 3TrgRT/ RT1RR R0R0 IRdleIR, eflR RRRR R rRrr ReRTR f^RTR R0R0 I

1.2.3. 04. . RRRT TTReTR, MT^R 'efR^, R0R0 I

RRl^f, RR3TI^RT/ fRRPflR RRT[^R R 3TRelte R^\

,

-JKvRfcrf^RT RRkH^” (Ren) RRTcTRTefR TRR2R Rq/

RRR^Rl

D:\FINANCIAL YEAR 2020-2UFA LETTER 2020-21 DOCX 47

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (10)

«N "\nrKW ar4

^fuTef, ^TTw-

^TTV ^raicRT 0755—25710^TfeT [emailprotected]" ^ [emailprotected]

4

6.?5 ^Mlcf/fcl'-lltp 5 6//2- jt(P./3.1.TJ./2012/...srfi.

ysJJ fxjf^TT X;cT --fcrreazj Cjn^PTfi; mf^ wr ■gpjzj orecrcrr?-

xFiv?rVIM-KI♦.•etr s^vT i

f4^:—^Nc^ief Gprq'icTlI nYyl^TF & f%*0J.JIiff, ’c5h?T, VTRTQ^ra cf?4:£rrf^if qq|4 v^PTcTSf Cj^pf ^ vfsi'ET ^ f^TT P^?T ! • - - ^

f?WPT ST7T fcT-TP^ 17.11.2012 -P, WZJ? TTcPP "-TT^ qtci'f?r?R^rr TfiuHT wr^-T Tr^ 11 f^f^Trara 3?r-\ crr^ ^ f^jcRcfTfid B^Tci^r 'rtp-RT srraTfTT <rrf?Rxr 11 irg: ^P omptt t fTp ftRpohieiq'i' '4 ^Wcr-q'icr

Pturn ^ f^^jrrt'a'i, ^rracj)^ cpffxm^T ^ P11 ;vrr:- ■srar^; cfTTr^ vtt^ P cpT '!7TcRT Rpttt vii^:—

1. ^FIPTr^lcT: 90—95 PTriYITr 'TtRl'Trf cPT ^ I -i vf’TeW '^tRNcfi cJcIRff 7^fcfTPf vJn t! fn? 2ipr7ft Tpt ^ilvFfT P i|5: tjtt ??cpcft t;-

(3T) M ^RlTftTfT ftFiT 2>fl cf^ ■'FTR ^ FW2 (jfRn'7! t^^-) ^ ^

trite cRjr cri 7? I RiT-t&ip vTi pn f i

(«(,' t-ril ricF: cRJT^ri f^FFT fticcgcF WI^I t ?) j

(7f) cRTP P WcflTv'cT 3!arar ^fcril'CiN $ ritfritf <P feTs' ^ fttw eftvra I fa ftftftcR fri^bTq fttftft ^ ^qg<w nft Ftft. PriftRi cTcT' fftpET^TJ vft ^IT Tfcjfcft ^ I

(?) rilt'cfRf eft fx^rit ft 'eft ftts -cPFftft?Fxi oil piqftr f ieijff cTcnft fft:ige^ esPTcy ppft urrftft i

2. rirft 'Pi \31?hti2 q5i;ft cjrft ftricbrFfcr;/f^rf! qft ftfeoaT fjjpt ft srgftk^;(afa*g^cnfiimT) 5rr<r zr-rP 'i< ft ForiRfar^p crcn Iftrsft eft w? 10 ftema aifvftB ftrftat ft fftx- "rft ft c-it ^Teftri t ft !erp pep ftft^riftTir errft'iT i

ftft vnfi ft:7?' fcririR?ri[ ftriftft ?ri' '■rr^fn ft ft fftcRrjprR ftcr^fcf 57^<P< xlftft I

-1 —^V I 1

Tl

3. ’

4. ftftft ftar C5 ftft -jfrR ?i’Ff cp^ft Clift ftfrift eft ftpi'^'Tcr 3Frftr?7T ?-W7 ftftRi ft stcpf'.TFjo-ftcj-e qftRaiftift ft cn^f fftn -on

S. ftvp^r ftr ?^\ftlTTP!ftR .?V[=ftt ^rivRfta 3TQ R? eweei ~v^.r4 Rn pftft i.

fras;-

mailto:[emailprotected]

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (11)

.jrr

j

i «?I R:'.if:| A 'fSH ^ 3rt£m^r, ft■Tf^. t?rr<3j arlwFR 3fnF n ^ ‘rftfa arfti<r oFu aitgftr ^rqiaftr q5? vrcjftr i •■fcrfTW ft'-fFi cpf t^nare http//.health.mp,gcT? ^STi vm 'FfcmiT f. |

. v?T'iftf>:f ft^rr ftiT?n qjt f? ^ftfft^-cr ftfraT vnl ^ IxTcA ^rar-; m vRiyr ^ vtto i

p'

om xf^ra^ (c^t.y.) vraietniei^ ^rbr

^oqw^T

^flw/f^Tfcp/2012

i^cr to ^rf^iC\ * *_/

ei'r^> wt ga qferr? c^c^ft ft'HTO ■hYmici i

//

i.v2. e^T^cfff *it2ro-qr?Y 1

i ■'cl'HTO Firrcft':. ^tziyr-^ |H1. xTWf ^‘OlV^d

5. xT^Tcic^, 3fT6. FF-fteTc;'), ■<:<rrwzi ^Tary' (■g-Fftl ftfftTrxiT alfrtjfcT) i•;•. --frarcicR. ^ar-fzzi'^ara otsir ^Y^ht) i

:;. Tftnciciv, t^twt 'wvztr, i

-/ .

O

> xT^T^^rcl^ 2YcJT<^ ^f^TyTOFT I>i W/ r-o

7am wicTO (aft.-n.)

KTRriFHTFrq ^TF:. HtZfyr^T

I

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (12)

//Ol//

^fraTcraicrar

<3?<HY&/6 /WuR:/2 2 1 0/^fef5cT/2 0 2 0-2 1 / yfcr.

sfhTTcT^feri^ / /20 2 0

1 . drllcfcjs,fuTcTT- ^rR57TI

2. Rifcbc-di UcT srfeTasifi',tSTcTT- 2iwrg7, 2TT?, fc^R, GilciiMId, IcTcf,

C|5^ft, fiRg, f^IcT^., feu<M, f!lfe$TT53-llU|d, ’Tic]i} ^-dilI I

3. fef^cT ^ivjfoi "-^6 3TOT<TJcf 3Ttft’^Tco,

fuTcTT- HJRj 3h1 MI cl, 3uu]c7i |

4. IddT 'tJT^ferr STtefc^Rt,lolcll- 3-ilM!cl, ^rfd^R 1

5. yi^RT^ dK?5 ^cTR-azr ucf irfrcTR cDc^nurf'SlcTT

cDcg

^CR j

fl' fxlfeeTT irfcrR 1 1 -005 jf lo^iTtpsyeT:- ffefta' ^ 2 020-2 1 ^isTST ?t ]

Gi’^lC 3iT^ cR

----- GOO-----3R?l"qfi" fqWcRm 4i4j|dcf|c14i‘ cfj'i yiki cfDi^jTcri? •d<TicJolcr W3 3RT l^fc^cciT

vlklU.lci ycjRUT 'piki e^, foRT 3-11Mgoi R^ffsTd IkJcbce-l! P lei up 7R 1 1-009

gTuTc 3-ilcidcri uil-fl tedJT uff V.6T ^ 1 RT2J ]ai5f$TcT fcbill dTciT ^ fe ull-Tl IgocTT uiT

RT STTcTScT OTR ^ STR^pTReff/^drlIRRr cbTcld cpdiicp 7

STTcffScT Tlf^T ^icir&cT cJ5t igRcflR I RT51T gfoT^ir! d" cJR j

r\ 's

ciD^P'dliT'^r cnfoT ! 4R«il! ! «flTJT q5'i‘ 1 TRciTuTd ;; -[ifsT i

^i. | f^ici col j florins:cJ5. 75^1: I :clidi ^11^2 !i

T4 f» 7 8 9 1 02 3 61 !i

y7TT4 13757-i •:3531 23-03-2020 2777 0101CM HO1 137674 1ISTteop 3ffkrT o^'-ri;I S-iTQTc!' j CM HO 5251 08-04-2020 2777 j 01012 97473 37473:

3 j fli^R; 4918 27-05-2020 2777 0103 |0101 1 1189910 1189910 _ ;

CM HO 64409 64409L§iT ci.c-ln ch'iflicp^i' ■ j CrTlHG j 27-05-20204918 4245! 4

i____ l £T I: 0101 I 3529G0vRcft ^idfinT sreim3351 29-05-2020 27775 CM HO 3629001 1

19/08/2020

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (13)

//0 2//

| cRisr cjfr | ]I ^ ^rflr ! Tiflr !

cj53f^Tf^T cJdT oiTST 'dial oilR=l!c;oq3f9fhlCpajlMJ

i

7 83 4 b 92 6 1 018ff29 05-2020 8150 0103CM HO 50816 8500 8500?l!ui!U^

^Tcfr j 0101CMHO 3496 06-06-2020 27777 63540 63640

06-06-2020 sfwcf! y^TF 0101CMHO 3490 27778 100000 100000

03-05-2020 3ft STDlclc^cl CMHO 7071 2777 01029 77452 77452

$jt 5T62T 3Traaicld 09-06-2020 2777 0102CMHO 707110 51652 51652

11 $5t fcjfiTrf 3TTd09-06-2020 2777 0102CMHO 7071 57186 57186:

09-05-2020 j fscfta c^cTi? 2777 01021 12 CMHO 7071 62199 62199gig: ;! 13I----------

Sfr ^t.3T17.?icr45 0102CMHO 7071 ! 09-06-2020 2777 108253 108253 -ii! sft ySjqRT In^oT 8?tecfr sfd^cl)G.CC1 CMHO 09-06-2020 2777 | 0102 | 110611707114 110511

II 44834 isf [ciR{=i mcct09-06-2020 2777 0102CMHO 707115 44834CiC^CI i“ii

TTcftlcT (2 S)sityicF 5898 11-06-2020 2777 0101CMHO 540088 | 54C03S ;16

'gcn^f (03)140 15-05-2020 4245 0103DMO17 65759 65759TTRT?:

■Ci swirl ^cT | 97000 j16-06 2020 1473 0103RJD 497718 37000£77317

sf.cet.w.sr?16-06-2020 1473 01034977■ is- RJD 25877 253777rnJ77 H:«Jr37rfi 7CT7 inqTTi 2777ftol 5093 16-06-2020 0101CMHO20 216000 j 216000 i

riuTic; TcTcnTT 0103 | 143600 j0103 |

l 21 I =;gf&ar? 16-05-2020 4245928DMO ; 143600 j! 4350022 |' ocJiicii!? 4245928 16-06-2020DMO 43600__ |

55400

IcfciTZr

THST-cT fr=ci(£|928 15-05-2020 4245 0103DMO23 S54C0 :fcTST?! iI DMO : 15-05-2020 0103323 42^5 55572 5557.2^rr TTcir: Q----. : II

DMO I i 15-06-2020 , 0103923 4245 14179 24173i--Ji-C-'ii:-; !

r0102 i! ite: zrfsrj 26 I j CMHO 5375 17-06-2020 2777 87534 57534!i :;f?iqu3f ! CMHOi 27 ■ 3-r'i 5w:?! 37£3rf |5658 I 17-06-2020 7317 ! 0103 i 250000 250000!i

0101 j 139314 j 1398.14 j 188076

I OHT7 ^Ta5T ■^i ^TT ctTTT c5TH

CMHO 12360 18-06-2020 2777! 281

18-06-2020 !j 29 ! yftsiT ;2777 0103 j 188076CMHO 14586 1!5123 j 18-06-2020

1683 22-06-2020

%i7 iJxl-'.W.qcicic;; ciiiUc-y iTRT

(aw' 4 5)

, _30__i 01012777CMHO 6230 6230 ■4

: CS 1473 742055 742055j i0101^31 1-- , :0102 j 3000032 ! Q&M DMO 247 22 06-2020 4245 300007iT=i7c?7 riioi

*5 eft tft. ?nqT^=i/fia;; 2777CMHO 6932 23-06-2020 oici33 24258 242601

Cleft'S! [ACvrilCl 1473CS 3123 25-06-2020 010234| 3556438564?rT7

8fr5i-rft cIcfteiT f|dciFc? 1473 0102CS 3125 25-06-202035 17038 17088£11?

I 35 ! £71? 4"! d rH m;'-5

y>?fr ygg;

25-06-2020 1473 0102CS 3127 20397 20397t__

01023129 25-06-2020 1473CS37 19799 19799£JTtf

38 i -sfraat ysi: ?T^3 1473 010225-06-2020CS 3131 24682 24532cXT?

$t7 crTlc.^'s' £37el 1473 0102 I 979003133 25-06-202039 | CS 57000 ;S7f?!

521S0 !=■: ; Q-: =. 1473 0102 ! 6213025-06-202040 i CS 3135sn?I 41 1 g?T£ | 42 | i^i?

0801 ! 37585Sl ?Fv4726-06-2020 I 2703CMHO 18S46 37535 j

25- 06-2020 j feft y

26- 06-2020

SiteTTIcief 2703 080118946CMHO 1305313063tnCICi!

^ tr-T* ?I5rf 0101 I 421312777j 43 'fgi? 18946 42131 :CMHO

44 | 5c ir 2777 010318345 26-06-2020CMHO 9721 ;3721

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (14)

;Av

1 //0 3//w -oil efttftiejfcl^ cii^l efit

3Tfjlf|TWxiclifeid

?rflrW5f c|5T citcH^T.

cUcFr <ftcHi«ft

I 83 4 5 6 7 92 1 0

sftaeft afe cjitTi:1894645 CMHO 26-06-2020 2777 0103 81544 81544

^T 18946 <46 CMHO 26-06-2020 gft -d^c^llcl C;0?rc!To

cjcjl-dldi

2777 0103 10000 10000

CMHO 2041 26-06-202047 2777 0102 240000 240000

72000 !^■ridl qis1[g<)4'48 CMHO 18346 26 06-2020 01038150 72000

49 j err? sft Uunur rsncfCS 3214 30-06 2020 1473 0102 8785 8785 -ili| 0102sft '3T%mcr fTi? Tv^carr50 CS 3215 30-06-2020 1473OT7 4479 4^79 i

i :2777 i 0102sft GiaxTiCic! ■eflid’51 j eiR CMHO 1152 30-06-2020 110356 | 110955! !,

i 52 r ! CMHO ^f.oi.st.an^cr3448 01-07-2020 2777 0103 100811?T2RT5T 100811 ii !

53 j aTeTteTT arfecTCMHO 3448 01-07-2020 2777 0103 62604 62604 j---------------------I

6704654 | 3448 01-07-2020 gfi cyftxtusiCMHO 2777 0103 67046

55 RHFWT 583 01-07-2020 5998 0103 50000 50000

56 j a^TcricT cyis^iCMHO 7869 03 07-2020 2777 0101 33037 j 39037■ iIi ; # arrarr-ftisy I 2777cosaff57 CMHO 5611 06 07-2020 0101 44100 44100

j 58 ; jn^feT Tjt-t ^Tefg? (| 7} 0101 422764 |CMHO 8169 09-07-2020 2777 422754

20810 j 13-07-2020! 59 j CMHO 0103 | 76755 !sTiaicu §lT%'r. i =i!c-fy 8150 76”355^! i

I:I

Old I 400000; 15 07-202060 j i'.rlTr.'Tc 1 CMHO I 4005 2777 400070 .I‘

I 61 i-1 3-73-i cj ctjtr1, i c iCMHO 40-05 15-07-2020 2777 0101 j }'crfcTitTiC 44725 ! 44724 ;; .

i CMHO j 0101 j 59S0»:r 375tecTZ! 62 I 4005 15-07-2020 2777 6930 iciTeTraTST

| 63 j fcn^sir : ■| CMHO

siYqicT j DMO

& Itt?- 5977 22-07-2020 2777 Old 136461 j 136451 ;ir i

22-07-2020 I ̂i on eft IJoi.vn.r^-icjcjcoi64 1 4245 I Old 'i904 68662 £3552 :' !I 1j 65 j 377 DMO 3fi<Mcft904 22-07-2020 4245 0101 16521 16521 |M i Cl

66 ; tfi jiiswe1:DMO 904 22-07-2020 4245 0101 72979 72373C-ltSTcT

iH

67 j allqToT i DMO sft 3-itdoi oiicicTiii904 22-07-2020 4245 Old 29992 29992jI- '| 68 | sftrjTcT ^ftolrft cFTT5q3?DMO 904 22-07-2020 4245 0101 52735273 :69 1 aftmeT 2-^501 2^ idDMO 904 22-07-2020 4245 Old 29591 29591 ■■:70 | 73^ CM! HO 11535 22 07-2020 4245 0103 9873 937-

T71 ! aft^tfeT ICMHO 2402 22 07-2020 621 0802 418711 41Sd: ■! ii-eiu! i*'o

i ji’:aft737c7 i72 ! Si 37uTcT cTTSicTCS 315 24-07-2020 1473 0101 fi815366 £15866

iilcriiCTii rTRT(TyjtCS i 203773 L 28-07-2020 1473 0101 496443 496449 j

I.74 sT.cet.vHT.^iaciRID 7442 07-08-2020 1473 0103-7:i j|< 8500 3500:

75 j t5c?q7 80500 i 8G5003ft c^cx-t. gR'ft?DMO 2261 07-08-2020 01034245 J

19/0S/2O2OI

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (15)

no ah ifufcT oS\ c^rafeRT ^ftuT^rr liWlt^ci j <H!<)r cJtF

3Tf TlfkiSTfcTflqcf ~i

TfflT jH.w. tJoT i

gTRT cpollcft

1 2 4 5 7 86 9 1 0o

DMO76 2261 07-08-2020 sft efter fcror^ 4245 0103 139982 139982

10-08-2020cJxJcft CMHO 7337 glQgC UOd77 2777 0101 105500 105500:!Q5S5ft CMHO 3Tt3TyTc55T$I7339 10-08-202078 2777 0101 45000 45000

i CMHO 6824 Sit C=TlK-l6 ‘-iQ.'-d79 10-08-2020 2777 0101 71610 71610h24848 j 24848CMHO 682480 10-08-2020 2777 01017Ia1u|d>

h ]!10-08-2020 sftHcfr i'i:^ofi HTcTcJfe81 CMHO 5324 2777 0101 47344 47344

i!sfr S7?fe re? irffeCMHO ; 682482 10-08-2020 2777 0101 49947 49947TTuTUTg '

4523 14-08-2020 |I CS83 1473 0101 i303060 ! 3030603uu!ciT

flcTT 7-q. fcluRJ84 CMHO 1041 17 08-2020 2777 0101 400000 400000 !

^fTT foont85 CMHO 1041 17-08-2020 2777 0101 75770 75770i

L cH 6 lifer 10960012 10960012 ?

3Milc|rl clildc^l ^ c^icldl od-licb 1 0 3^ ^$11^ fcid^orl aTT% cilcTi -^ur^

1,09,60,01 2/-(I7q5 cf>2fe cTi^ ^TTo 6:^ii cTRa cFTT^r) cf5T STTcfc^i' oTRl' k)o£1T vjIT ^oTo j 3^01 dioi cpiilcii.^t 1 5 ifenr 3-nd / ^57 sttila^-cfrsttcpctt qst s-icjoiciU<? 3praTGT or cbT^r a5t ffejfcT ^ 3rg?n7T^!oH'66 c5r4q!6! qot

9fc^-6.i44N ailferi l

Ti c-iel^o ovc;). .jTRT 3r<^<H;1%cT !

( )3fKlRqfi' Tifeiefcp (fcTra)

TrSTTcHTcRT xTqRI

I!X.^3Trq5/6/sJijTa;/2 2 1 0 M^cbeT/2 0 2 0-2 1 /

yferfefft :— ^Pfl4 I3J?lMlci,felTcJ5 Jq /$g/2 0 2 0

X-dGTTgcjvf, tlfeIcndiei^T TjcTRT 70170 !7 71 ei (77.377.) TTTMTTcTO 777x^7 7714 7070 !TTif^RT 7feneT7 3Tf^cr>ixi; 7070 177T7T, 7PT03Tlf0^7T0 r77T7t7 fe[77?3 77 3T7efl^ Tfe

i.2.

\\1

/f. ,3TraK4d 'fraicl'^ (fcTcff)

1

0t\

V

1 9/06/202’ •

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (16)

WTfazj ^crr^f•*

HNTeT.Rnich \J/OQ/ 2020^ h i cb / 6 / / 2020-21 /s^S'

Rlfcb^-ll ^ WR^T 3Tf^|cp|^(RiRlel ^vriH vrR^RTTeT STtff'SRb,R-iRlei sRqrrra,WRRRT I

^ ^0^0-3^^^ ^ inwrT ^ ^rtkyt ^rRt^^i4^ ^T 4?^ if cT^3Te[ ^iRl vjIT'51 4>^ ^Nd |

00000

3M^!cjxl R^dl4d Rrdld cR’ 2020—21 ^f gqij^l ^T <£<H Fq 34—002

3TrPfcT \jMd&T 'dRi H ^ d^NT^id cb IJFO^O—3ftd[?J WTdF^R HI^H ^ fbdl^l vifRt Rb^ uTIF ^NcRl cT^FFd TlftT ufRt cf5t f I ^3Tef

^|R| ^cfR TT^f, c^3Tef ddFl dbi R d ^u I RfFT^TR

RR>rdi ^ srRcprnft ^rofeRi

R^I:

dl^dcld^ R dl^dd R FRf?IcT dlddl /FF ^ 3TTcR<Fb d14dIR.

£ —

iVirtual Allotment

Amount (Rs)Name of the District Scheme & HeadS.No.

019-2210- 03-103-2777-0101-34-002 43030001 CM. 3-. H.O., Balaghatii

2 C.M. & H.O., BHOPAL ; 019-2210- 03-103-2777-0101-34-002 9970003 C.M. & H.O . BURHANPUR 019-2210- 03-103-2777-0101-34-002 565000IH.o7+I !: C.M.

j CHHINDWARA& 019-2210-03-103-2777-0101-34-0024 4508000

-----5 | CM. & H.O., GUNA j 019-2210- 03-103-2777-0101-34-002 i 1632000

:6 019-2210- 03-103-2777-0101-34-002C.M. & H.G., HARDA 67000017 C.M. & H.O., HBAD 019-2210- 03-103-2777-0101-34-002 804000

T8 019-2210- 03-103-2777-0101 -34-002C.M. & H.O., JABALPUR 5007000 i019-2210- 03-103-2777-0101-34-002 i9 C.M. & H.O , KATNI 1599000

10 C.M. & H.O., KHANDWA 019-2210- 03-103-2777-0101-34-002 1506000u •C.M. & H.O., MANDSAUR 019-2210- 03-103-2777-0101-34-002 104300012 019-2210- 03-103-2777-0101-34-002C.M. & H.O., Narsinghpur 267300013 C.M. & H.O., Neemuch 019-2210- 03-103-27 77-0101 -34-002 84900014 I G19-2210- 03-103-2777-0101-34-002C.M. & H.O., PANNA 175500015 C.M. 8c H.O., RAJGARH 019-2210- 03-103-2777-0101-34-002 214300016 C.M. Sc H.O., RATlAM. 019-2210- 03 103-2777-0101-34-002 348600017 C.M. 8c H.O., REWA 019-2210- 03-103-2777-0101 -34-002 434200018 019-2210- 03-103-2777-0101-34-002C.M. 8c H.O., SEHORE 441000019 C.M. 8c H.O., SEONI 019-2210- 03-103-2777-0101-34-002

019-2.210- 03-103-2777-0101-34-002 |3898000158300020 C.M. 8< H.O., SIDH!

21 C.M. 8c H.O., SINGROLI 019-2210-01-110-0102-7892-34-002 I 2452000

Continues

Virtual Limit Lcttter 2.0-21 Jocx

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (17)

// 2 //

1! Virtual Allotment Amount (Rs)

Name of the District Scheme & HeadS.No.

1 2118000019-2210- 03-103-2777-0102-34-002C.M. & H.O., Alirajpur22019-2210- 03-103-2777-0102-34-002 ! 134800023 C.M. & H.O., ANUPPUR

T 2284000019-2210- 03-103-2777-0102-34-002C.M. & H.O., BARWANI24

019-2210- 03-103-2777-0102-34-002 !

019-2210- 03-103-2777-0102-34-002 ’

3781000C.M. & H.O., BETUL25348900026 C.M. & H.C., DHAR i

019-2210- 03-103-2777-0102-34-002 i 126100027 C.M. & H.O., DINDORI

1737000019-2210- 03-103-2777-0102-34-002 '28 C.M. 8c H.O., JHABUA

4510000019-2210- 03-103-2777-0102-34-002C.M. 8c H.O., KHARGONE29019-2210- 03-103-2777-0102-34-002 j 1561000C.M. 8c H.O., MANDLA30

2550000019-2210- 03-103-2777-0102-34-002 !C.M. 8c H.C., SHAHDOL31019-2210- 03-103-2777-0102-34-002 j 243700032 C.M. 8c H.O., UMARIA

1833000019-2210- 03-103-2777-0103-34-00233 C.M. 8c H.O., AGAR

1818000019-2210- 03-103-2777-0103-34-00234 C.M. 8c H.O., ASKN

2994000019-2210- 03-103-2777-0103-34-00235 C.M. 8c H.O., BHIND

019-2210- 03-103-2777-0103-34-002 | 199200036 C.M. 8c H.O., CHATARPUR

019-2210- 03-103-2777-0103-34-002 | 1528000C.M. 8c H.O., Damoh37

936000019-2210- 03-103-2777-0103-34-00238 C.M. 8c H.O., Datia

3710000019-2210- 03-103-2777-0103-34-002C.M. 8c H.O., DEWAS392540000019-2210- 03-103-2777-0103-34-002C.M. 8c M.O., Gwalior40

: 3837000019-2210- 03-103-2777-0103-34-00241 C.M. 8c H.O., INDORE

2024000019-2210- 03-103-2777-0103-34-00242 C.M. 8c H.O., MORENA1019-2210- 03-103-2777-0103-34-002 ! 1161000C.M. 8c H.O., RAISEN43

2536000019-2210- 03-103-2777-0103-34-00244 C.M. 8c H.O., SAGAR

1878000019-2210- 03-103-2777-0103-34-002 ; :45 C.M. 8c H.O., SATNA

3837000019-2210- 03-103-27 77-0103-34-00246 j C.M. S-. H.O., SHAJAPURi

| C.M. 8c H.O., SHEQPUR 879000019-2210- 03-103-2777-0103-34-00247 jI 1012000019-2210- 03-103-2777-0103-34-00248 C.M. 8c H.O., SHIVPUR!

019-2210- 03-103-2777-0103-34-002 ! 99200049 C.M 8c H.O., TKG

019-2210- 03-103-2777-0103-34-002 ! 873500050 C.M. 8c H 0., UJJAIN! 2584000019-2210- 03-103-2777-0103-34-002C.M. & H.O., VIDISHA51

Total 123728000I j

RrfcTeT TTtifa 7TF STWcTTefVirtual Allotment

Amount (Rs)Scheme 8c HeadName of the DistrictS.No.I

3645000019-2210-01-196-0101-1473-34-0021 C.S. 3 A LAG HAT

2844000C.S. Bhopal 019-2210-01 -196-0101 -1473-34-0022

1010000019-2210-01-196 0101-1473-34-U02 019-2210-01 -196-0101-1473-34-002 1

C.S. Surhanpur

26930004 C.S. CHHINDWARA

019-2210-01-i96-U101-1473-34-002 2054000C.S. GUNA57230006 019-2210-01-196-0101-1473-34-002C.S. HARDA

019-2210-01-196-0101-1473-34-002 4870007 C.S. HOSHANGABAD

019-2210-01-196-0101-1473-34-0028 3376000C.S. JABALPURh-

019-2210-01-196-0101-1473-34-002 772000g C.S. KATNI I10 C.S. KHANDWA 019-2210-01-196-0101 -1473-34-002 152700011 019-2210-01-196-0101-1473-34-002C.S. MANDSAUR 1516000

I12 C.S. NARSINGHPUR 019-2210-01-196-0101-1473-34-002 3837000

Vir+Mdl Li wit Le+ffer Z0-?.1/iory

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (18)

// 3 //I Virtual Allotment

Amount (Rs)Name of the District Scheme & HeadS.No.

1621000019-2210-01-196-0101-1473-34-002C.S. Neemuch13598000019-2210-01-196-0101 -1473-34-00214 C.S. Panna1092000019-2210-01-196-0101-1473-34-002C.S. RAJGARH154218000019-2210-01-196-0101-1473-34-00216 C.S. RATLAM1938000019-2210-01-196-0101-1473-34-00217 C.S. REWA852000019-2210-01-196-0101-1473-34-00218 C.S. SEHORE2723000019-2210-01-196-0101-1473-34-00219 C.S. SEONI2936000019-2210-01-196-0101-1473-34-00220 C.S. SINGROLI781000019-2210-01-196-0102-1473-34-00221 C.S. Alirajpur

1053000019-2210-01-196-0102-1473-34-00222 C.S. ANUPPUR

3348000019-2210-01-196-0102-1473-34-00223 C.S. BARWANI

977000019-2210-01 -196 0102-1473-34-00224 C.S. BETUL1441000019-2210-01-196-0102-1473-34-00225 C.S. DHAR1113000019-2210-01 -196-0102-1473-34-002C.S. DINDORI261493000019-2210-01-196-0102-1473-34-00227 C.S. JHABUA

2833000019-2210-01-196-0102-1473-34-00228 C.S. KHARGONE I1163000019-2210-01-196-0102-1473-34-00229 C.S. MANDLA

2864000019-2210-01-196-0102-1473-34-00230 C.S. SHAHDOL

537000019-2210-01-196-0102-1473-34-00231 C.S. UMARIA

1340000019-2210-01-196-0103-1473-34-00232 C.S. Agar Malwa

1734000019-2210-01-196-0103-1473-34-002 :33 C.S. Ashok Nagar

2088000019-2210-01-196-0103-1473-34-00234 C.S. Bhind i019-2210-01-196-0103-1473-34-002 I 351100035 | C.S. Chhatarpur

: 2367000019-2210-01-195-0103-1473-34-002 !! 36 C.S. Damoh !; ! 2287000019-2210-01-196-0103-147 3-34-002 | 019-2210-01-195 0103-1473-34-002 |

019-2210-01-196-0103-1473-34-002 j

37 ; C.S. Daria :350000038 C S Gwalior

T 309100039 ; C.S. indcre1:

40 | C.S. Sheopur 913000019-22 T 0-01 -196-0103-1473-34-002

5001000019-2210-01-196-0103-1473-34-00241 i C.S. Dewas .!1; 019-2210-01-196-0103-1473-34-002 |019-22 10-01-196-0103-14 73-34-002-1

285600042 C.S. MORFNAi 181300043 C.S. Raiseni ]4089000019-2210-01-196-0103-1473-34-00244 C.S. SAGAR .

2550000019-2210-01-196-0103-1473-34-00245 C.S. SATNA

46 < C.S. SHAJAPUP 1080000019-2210-01-196-0103-1473-34-002

2664000019-2210-01-196-0103-1473-34-00247 C.S. SHIVPURI

1235000019-2210-01-196-0103-1473-34-00248 C.S. TIKAMGARH

8654000019-2210-01-196-0103-1473-34-00249 C.S. UJJAIN

2931000019-2210-01-196-0103-1473-34-00250 C.S. VIDISHAITotal 111774000

{%fcTeT GTAidldVirtual Allotment

Amount (Rs)S.

Name of Office Scheme 8t HeadNo.

Civil Hospital, Bairagarh, Bhopal ! 704000ICivil Hospital, JSR 'tarsi, Hoshangabad | 019-2210-01-196-0101-1473-

34-0026130002

Civil Hospital, Rani-Durgawati (Elgin), Jabalpur

o 1069000

Total 2386000

Virtual Li wit Lsttter 2.0-21 Aocxl

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (19)

HAH

3TH: \54v1 dlfei^l 3^^TR *5^ ^ TcTR^T 3Tf^<^l'51 cfTlT[tcTO ^^ 123728000 ^ R-iRiei "cbldleld 111774000 cT^TT RiRci

^d I el cf^RTtcTO ^ ^iRl ^ 2386000 RcfTR c^el Yfftl ^ 237888000 cfTT

31Nd-i feiRld n(|Ri cp WT ^ ''^PTO^O—3tlRr''Rdl RT ^ I

3R: 3TN RRR-2015 ^ TT.y. 3TRr^R H'Rxich!2012 ^TFT—2 ^ M^cd 3tRT^R d6d chl4c|l6l f^dl RRT(, ^RlRdd cR I Rrrtjrr ^ivrid cdd cfr^ differ Rrfed ffen i

dW gRT ^^RlRd

\

d^lci^.

( Tffe srfcrRid (ffer)d ^ I el did <4 Iffef

wfen

)

i?TJ. ctHI4>/6/sr31Z/2020-21 / S8£

MIdfelR :— ^JrRT4 3TTd?dd) dl4dT^t Fd IdgH did cl. eiW I J?2T X^cf dUdR c^edlul ffenT, Hdleld, 'HTdlei |arr^cfvf i<\ \ dodo iffed ddlekb, ^d^d^H, fed f%ed feleT |Idd ddldcb, dlfelR, Id el 6 d dd ddd, d 1MI ei |3d^dJT dffeR 3Tffelfr, xdlfe' cpIdteRT feleT I dim, dd^di^^d, ffel^fld dddI^d d7 ^del'll 1

feneT.ffefcP / 08/2020

123

['4

\ ')h\\.V el 4? (fcTeT)3d Id Rdel ^TdT

Jd d I a d I ei d ~<<\ i ^-SZf dqFd HO^O

&

N/irtw^l Limit Le+t+er 20-214ocx

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (20)

'd^leHleia«

■cp^fl^ / 6 / W^Z / 2020-21 /s23 ^tnTTe[,R-H^ / 08 / 2020

^rfcr,

RjRhe^H I ^ ^ K^TRifclei TT^H^T 'tf 6. ^R^TrlTeiRiRci OrPTcTTef, wra^r I

fcT^:- TT^I ^ V^O^O—3fp^R[ WTcT^R c^ ^ ^Tlft^cj 'dlHifl ^ ^ ^T^3Te[ ^iRl vJfRt cfv^ slNd I

00000

v3H^|cki f^TOPfcT Rcdl^ ^ 2020-21 ^ jjlHifl ?cf 34-009

3TrnTrr viMd^T TrRi ^ ^ c^Nl^H ^HO^O—3ft^rRr 'HTT7^^R ^ J\vrll^l Rb'sl vrllH Fg 3i'Nd>x| cT^3TeT TrRT vjO^ cf?f uTT ^ I c^oTef

x!lRl 'dl4'cR<LK c^ HMH ^ TfeiRrcT ^FfT/^ H cfjT^Rr^t^ d cjo ( cT^3Tef TfRl cf^T R^R^T § :—

■g^T RR>rMI ^ G-tRc^I'JI ^RTteRT!

iVirtual Allotment Amount (Rs)

Name of the District Scheme & HeadS.No.

I iI

- CM. & H.O., Balaghat ! 1092000019-2210- 03-103-2777-0101-34-009 i

389000| C.M. & H.O., 3URHANPUR j 019-2210- 03-103-2777-0101-34-009 i H.O.,! C.M. &I 1402000019-2210- 03-103-2777-0101 -3^-009 i3 ; CHHINDWARA

i ! 019-2210- 03-103-2777-0101-34-009 ! 441000i C.M. & H.O., GUNA :019-2210- 03-103-2777-0101-34-009 i 233000| C.M. & H.O., HARDA

6 ! C.M. & H.O., HBAD5 I :! 01S-221C- 03-103-2777-0101-34-009 775000i

019-2210- 03-103-2777-0101-34-009 9890007 C.M. & H.O., JABALPURi019-2210- 03-103-2777-0101-34-009 4950008 C.M. & H.O., KATNII019-2210- 03-103-2777-0101-34-009 | 505000Q C.M. & H.O., KHANDWA019-2210- 03-103-2777-0101-34-009 19000010 | C.M. & H.O., MANDSAUR

!i :019-2210- 03-103-2777-0101 -34-009 117000011 .|. C.M. & H.O., Narsinghpur 1019-2210- 03-103-2777-0101-34-009 ! 46500012 C.M. & H.O., Neemuch

!I 019-2210- 03-103-2777-0101-34-009 37800013 C.M. & H.O., PANNAir019-2210- 03-103-2777-0101-34-009 84000014 C.M. & H.G., RAJGARH —I__

15 019-2310- 0 VI03-2777-0101-34-009 877000C.M. ^ H.O., RATl.AM if

16 019-2210- 03-03-2777-0101-34-009C.M. & H.O., REWA 2.309000r 019-2210- 03-103-2777-0101-34-00917 C.M. & H.O., SEHORE 947000

18 C.M. & H.O., SEONI 019-2210- 03-103-2777-0101-34-009 | 019-2210- 03-103-2777-0101-34-009 |

1293000—[i19 C.M. & H.C., SIDHI 618000

Th--I 21

019-2219-01-110-0102-7B92-34-009C.M. & H.O... SINGROU C.M. & H.O., Alirajpur

597000019-2210- 03-103-2777-0102-34-009 584000! __ !

Continues

VirtMifll Livruf Ld+t+sr ZO-ZV^ocx

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (21)

'>N

*

nin\

Virtual Allotment Amount (Rs)

!Name of the District VScheme & HeadS.No. i v-

■-\s1212000019-2210- 03-103-2777-0102-34-00922 C.M. & H.O., ANUPPUR .1157000019-2210- 03-103-2777-0102-34-009C.M. & H.O., BARWANI23972000019-2210- 03-103-2777-0102-34-009C.M. & H.O., BETUL24

019-2210-03-103-2777-0102-34-009 ; 1030000C.M. & H.O., DHAR25■

992000; 019-2210-03-103-2777-0102-34-009 ; i 019-2210- 03-103-2777-0102-34-009 i

C.M. & H.O., DINDORI26138400027 C.M. & H.O., JHABUA :

: 1371000019-2210- 03-103-2777-0102-34-009C.M. & H.O., KHARGONE28 !:I 019-2210- 03-103-2777-0102-34-009I_______________________ _________________________________________

! 019-2210- 03-103-2777-0102-34-00950400029 C.M. & H.O., SHAHDOL 4561000C.M. & H.O., UMARIA30164000019-2210- 03-103-2777-0103-34-00931 C.M. & H.O., AGAR

j 019-2210- 03-103-2777-0103-34-009 329000C.M. & H.O., ASKN32985000! 019-2210- 03-103-2777-0103-34-009 i33 C.M. & H.O., BHIND

C.M. & H.O., CHATARPUR j 019-2210- 03-103-2777-0103-34-009 | 186000341343000019-2210- 03-103-2777-0103-34-00935 C.M. & H.O., Damoh

400000019-2210- 03-103-2777-0103-34-00936 C.M. & H.O., Datia

j 019-2210- 03-103-2777-0103-34-009 57700037 C.M. & H.O., DEWAS

666000j 019-2210- 03-103-2777-0103-34-009 | 019-2210- 03-103-2777-0103-34-009

C.M. & H.O., Gwalior3826900039 C.M. & H.O., INDORE

: 320000i 019-2210- 03-103-2777-0103-34-00940 C.M. & H.O., MORENA| 019-2210- 03-103-2777-0103-34-009 51400041 C.M. & H.O., RAISEN| 019-2210- 03-103-2777-0103-34-009 111000042 C.M. & H.O., SAGAR I

861000j 019-2210- 03-103-2777-0103-34-009 019-2210- 03-103-2777-0103-34-009

43 C.M. & H.O., SATNA

50100044 ; C.M. & H.O., SHEOPUR j!86000019-2210- 03-103-2777-0103-34-00945 ! C.M. & H.O., SHIVPURI

C.M. & H.O./ TKGI

440000019-2210- 03-103 2777-0103-34-00946Ij C.M. & H.O., UJJAIN 1932000019-2210- 03-103-2777-0103-34-00947

1341000019-2210- 03-103-2777-0103-34-009| 48 C.M. & H.O., VIDISHAi Total 36796000i i

I •'61 eld -tfuld •<16 ^TPTfeTJfVirtual Allotment

Amount (Rs):Name of the District Scheme & Head• S.No.

4i I 019-2210-01-196-0101-1473-34-009 6310001 C.S. BALAGHAT

019-2210-01-196-0101-1473-34-009 I 019-2210-01-196-0101-1473-34-009

6360002 C.S. BhopalI 250003 C.S. Burhanpur

019-2210-01-196-0101-1473-34-009 j 14430004 C.S. CHHINDWARA

837000019-2210-01-196-0101-1473-34-0095 C.S. GUNA

019-2210-01-196-0101-1473-34-009 ! 019-2210-01-196-0101-147 3-34-COS 019-2210-01-196-0101-1473-34-009 i

4340006 C.S HARDA■

8880007 C.S. hOSHANGABAD il 15850008 C.S. JABALPUR

019-2210-01-196-0101-1473-34-009 !9 C.S. KHANDWA 71400010 019-2210-01 -196-0101 -1473-34-009 327000C.S. MANDSAURI

019-2210-01 •• 196-0101-1473-34-009 ! 10500011 C.S. NARSINGHPUR -ii 46500012 019-2210-01-196-0101-1473-34-009 019 -2210-01 -196-0101-1473-34-009 019-2210-01-196-0101-1473-34-009

C.S. Neemuch

13 C.S. Panna 41300014 C.S. RATLAM 133400015 C.S. REWA 019-2210-01-196-0101-1473-34-009 470000

VirTMdl Li wit Left+er T-O-Z’Ldocx

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (22)

HjH

Virtual Allotment Amount (Rs)

Name of the District Scheme & HeadS.No.

i 438000019-2210-01-196-0101-1473-34-00916 C.S. SEHORE :019-2210-01-196-0101-1473-34-009 151800017 C.S. SECNI

355000019-2210-01-196-0101-1473-34-00918 C.S. SIDHI

19 | C.S. SINGROLI 850000019-2210-01-196-0101-1473-34-009

i 019-2210-01-196-0102-1473-34-009 019-2210-01-196-0102-1473-34-009 ;

280000 iC.S. Alirajpur20

365000C.S. ANUPPUR21 i438000019-2210-01-196-0102-1473-34-009 I22 C.S. BARWANI

019-2210-01-196-0102-1473-34-009 ! 1060000C.S. BETUL231316000019-2210-01-196-0102-1473-34-00924 , C.S. DHAR

! 264000019-2210-01-196-0102-1473-34-009 :25 : C.S. DINDORI!| 26 | C.S. JHABUA 309000

912000019-2210-01-196-0102-1473-34-009

27 ! C.S. KHARGONE j 019-2210-01-196-0102-1473-34-009 .

I' 019-2210-01-196-0102-1473-34-009 j 79500028 | C.S. MANDLA

29 j C.S. SHAHDOL 922000019-2210-01-196-0102-1473-34-009! 25700030 019-2210-01-196-0102-1473-34-009C.S. UMARIA

019-2210-01-196-0103-1473-34-009 ! 25200031 C.S. Agar Malwa

32 > C.S. Ashok Nagar I198000019-2210-01-196-0103-1473-34-009 ';

019-2210-01-196-0103-1473-34-009 i 49700033 C.S. Bhind :: 806000019-2210-01-196-0103-1473-34-009 :34 | C.S. Chhatarpur /

019-2210-01-196-0103-1473-34-009 I 69400035 C.S. Damohi019-2210-01-196-0103-1473-34-009 : 7qoqoo_

85500062 3 qqo~6430006340001035000924000

36 C.S. Datia

j 37 i C.S. Gwaiior ' 38

019-2210-01-196-0103-1473-34-009 i

C.S. Indore j 019-2210-01-196-0103-1473-34-009 | 01 9-2210-01-196-0103-1473-34-009

019-2210-01-195-0103-1473-34-009

:39 ; C.S. Sheopur

40 i C.S. Dewas :019-2210-01-196-0103-1473-34-009I 41 I C.S. MORENA

; 019-2210-01-156-0103-1473-34-009 ;i 42 C.S. Raisen

43 | C.S. SAGAR

I 44 jC.S. SATNA

1019-2210-01-196-0103-1473-34-009 ! noQQq

384000i 019-2210-01-156-0103-1473-34-009

342000644000

019-2210-01-196-0103-1473-34-00945 j C.S. SHAJAPUR:46 i C.S. SH1VPURI 019-2210-01 -196-0103-1473-34-009

r-47 664qqq

1609000C.S. TIKAMGARH 019-2210-01-196-0103-1473-34-009

T 019-2210-01-196-0103-1473-34-009 |48 C.S. UJJAINT 924000019-2210-01-196-0103-1473-34-00949 C.S. VIDISHA |

Total 33537000L ______ I

1s. !No.

Virtual Allotment I Amount (Rs)

;Name of Office Scheme & Head!

i

L Civil Hospital, Bairagarh, Bhopal

Civil Hospital, JSR Itarsi, Hoshangabad j 019-2210-01-196-0101-1473- Civil Hospital, Rani-Durgawati (Elgin), • 34-009

Jabalpur_______ ______[

13000013120002

‘ 3 405000 ______________I897000]r :

Total

Unit Le+t+er 2.0-Zl.doc*

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (23)

// 4 //

3Trf: dllel^l 3T^TR Rll^hoill ^ 3TfSR^t WlteRI

Tfftl ^ 36796000 ^ RiFclci TfuRf cHdlel'M Tl1% 33537000 ?RJT Rifcld

Tei cM-qlel'M ^ ^iRl 897000 ^r-M^ ^ef ''ilRl 71230000 3^IdcH

RiRic Tffti ^ f ^ ^ttt^ctzr "ipio^o—3ft^Rr" f R<mi ^tt■^FT 11

3RT: F^FR 1^1^^—2015 ^cT Tf.y. Rialld 3tR|c^k '^RcfcR

2012 'FPT—2 ^ 3{Rlc^K c£ d6d cpiJcji^?) fch<q| ulMlp ^PlRdd cfR |

RRTRF^TR oL|i| cprRf c^T c^iRicd' Rl46d Rbdl RTO I

() C^IFRcKl F^Icicf» (Rol) ^^Mdiei«M mr^r

l-r-(J. cMl'^/6/sfRF/2020-21 / ^&4-

MldlciR :— TJcFfl^ ^cT 3TTcJ17Tc6 <^l Jcjl^l !T^TR-^T hRcJK ^edlui f^HFT, HF|M<i4. 'H'lHId I

srrgcfcT "ho^o iRrTR RRTTeR), 3RrT f%RT IUejy F^ielcj-), fcTcTF^T RRf '^Tcpf, "HRId |

RPTIeT.RHi^ / 08/2020

1

\4V\5. , -STToRR Rtf^cRTR afRRTrff, RSTT^T q^l^ldM RFIei i

y^Trft, R33TTfR<3, fcT^r^ftd iRRTRF 3T^TeftF %g I\M\

^p, Ju^?/ ^ .3TTdWdn vmidcp (RRT; Rf^ldnlel^ RcTR-9Z[ RTcn/

VirtM^i Limit Lettter ZO-ZI-^ofy.

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (24)

• r.."—.x

Tiwm^^T^TTRP/6/6f^-2210/2020-2 l/5'5o >

•i ,r -^ftW.K^r'P OC /ocV/':'2020

'■"O ! '. :yfcr.J ■

^tr^i ^crr^, .?oyo i

fcHSRT:- c^n^TTcRfl^f

1., ’ l

r- W:'■ij STcRfcT siirraHi^ch) c£\:; L^ien 9ijicii^: ^ t-rtst i

000 ■ '........... ' ' "'::‘ ‘Tv-f.

vS^RfcfxT |c|q^icl4a t, i% 3TTW> ^Rlf^cfTR 3^d4c1 f^idl cfTR^tcTO^TRTeRT 4 3TfS)cJc|x1l gM vri^N^iqi yfrfgR^ ^Nlel41d 3Tcf

\3RR M^rf Rb1^ did INeid 4 d^NgNi ^ yfcTcTTg \3TtR M^d cTIef

q?)Tf ^bT ^JTdld T-f^TO Tf FT FRiT t. f^RT^ gdRR fcrf^Fd f^Tefi g"RT TlftlFFT yR)d g?f dflcff f I felfrf tbT ^fe4ld R^rf ^ dNcj^ ZFRfteRf cb cRRb?T?TT 3TtfRR9T f^feft ^b ^RffeRIT 4 4 deb I ^ '5TTdRf 3TfiRfTWf ^f R?Rf bR

dlddd FRU4NR 3TRRbt RgT^f RfRTT dT \FT t, fcfcRR Pi^l^iR t :—

^|cj[Fd yiRjdldleld ^bT dRfddld ddMd>, d -H I * I 'HNM 019:2210:01:001:0101:2283:31:003 10000001

ddleld), ^THFT vrl^d^^ 019:2210:01:001:0101:2283:31:003 20000002■^RTTRcf), d'H141 019:2210:01:001:0101:2283:31:003 20000003

ddld ddle197f d'H141 ^91 019:2210:01:001:0101:2283:31:003 10000004ddleld, d'9141 ^v5\SrT 019:2210:01:001:0101:2283:31:003 10000005

^f%d d’dldd, ^PTFI TcnfeRR 019:2210:01:001:0101:2283:31:003 20000006ddlelc^, TTHFI WR 019:2210:01:001:0101:2283:31:003 10000007

\3M'<l9xlldi^iK 3HdT^rl Rif^T ^f ^TRlf^TcbR Id ell eb cbRfteRf ^dldleldld

yg^RT 3Kl.4d ^Ildeld if 3Ti^cjdil glRT ddlddNI ^ bTfoRTK \3RR 14^d Rb\J

dTR gR PldHI^iK f^RTT-Pl^ll 7^ meld if RRrf^RT gRT Rf^Rf R^bfof ef^TT

^TcTR g?f. 3i^i\ii H^dld ^TdRJ g?f dRTT ^PlR-dd RR I3T^ld^ (vrlell if cbFT RR febddl—febddl Rlftl 7^ 4dd> 'd)4ldH rF^ dRd t, RF

dMmi,<l 3TN 3bTR RFR Rf iff Mlkl cbR, 'd)4ldM ^PlRdd cb^ 11 \

( RRbRT ^ )^(dRdd RpyieTcb (Red)ddlcHIdd RdRSZf mra

yoyo

D:\FINANCIA1. YEAR 2020-2l\FA LF.TTER 2020-21 DOCK 36

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (25)

f'

( 02 )

CG/og/ 2020ct>HI<^>/6/^5TS—2210/2020—21 / S'S?MfrifcHft STOYiffi 'W-'i'lli'.'l McTcT :-

1. 3TTPtT, TIOITO I2. 'i-Nlelcb, cfTTef. W-Tli) '){TtTFeT I3. Wm g?2T f^rfcpoFTT krc| TtfRaq /R-ll'lcf TroR W ^51} 3TRcTTeI

STsftaT^, ^ 3TR TJEFII'4 I aTREp EpRlteRJ ^ twff^RRTJfTR ^ R? '^'UT-I -t-l ar-jVRTT Rf%d ’RR^r ST?R ^raTeTEp EPt RJHT

, ^ 1 UWft,,^ 4- fA'U \ 3lf?iRcK1 WcTO (ftoT)

^TWIeFiTeR ^TR-^T *T0S0

D:\FINANCIAL YEAR 2020-21\FA LKTTLR 2020-21 DOCX 37

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (26)

^cfl^T ^cii4

Vci^/ 2020^Tfcf) / 6 / 6[uT^-2210 / 2020-21 / 'J 7 3

yfcr,'aTmT(

■3^Rifclci ^'-'2^ ^^CIMfuTeTT Me)R<MI 3Tf^F>T^

^i6^ui ^'Rci^i

WO' I

fcTCRT:- $TRTcT cldfil Z-err^tef^ferf ^ cldcl SJOrcTT^ ^ZTcTST ^ l

1.2.3.4.5.

0000\3M ^ cKl R q<4iaJ!d cfe ■§, ZTPTRT fc)'*TPT ^ hRm^ cJ5.

5-1/2013/1/3 R^'lcb 07.10.2016 $ '1Mt ^ feTZ

Tjnfl fcj Ri'-q Rfcf c6Z^f cA TfruHT" 3icl4cl Hi ^ j el *11 d ^ I i^ZX vtcTf^f

c^i-qlel^ ^ c^frtzff. c^f 7^IZ)^cfil eTHT

cFjH^lR'^ff

[chijl uiiCil 'Z^T cT^TR faf^R

tjttT t I c/t^ clcH cY

^ ^ ^t|VM 12-^000 (hvjI^?

ZM Tate! c •—12-001 ( tcR )

12-003 ( h/jii4 )

12-008 ( 3R3 ^ )>

>

fuR cfs^iRiil cf^T c^t eTR RRT %, ^'1<Y c/M

STTFTR nm/'4 RpR R^sri c^T HI el tI / ^7,

1. 3ilH<^ cf^rieR §Rl<t) cjd'1 ^Vfi ^iRl^ lul-l/l

cA TfrURf"Z^l4)c^41 cpj eTPT 3<Lf| *\iu f, *ii-?i ''J^t ci^/tjjR^ cf7[ cTrR Rcff

3TcP2. STFT Rl^Rlci Rhill

cf)i Employee Code ^ PRAN Number ZtcfRrcT tfRRl

^ ZfcT^lR 12—001 (wr^51 ,'YrR) ^ ci?lqidil' ^ RIW7! Yl Mapped

' chZRT RTTf | • "

•it

3TrYZT ^RT • "Wpft qft (cjRlilRia

t, 1% 'dM'ilcra ch/RfR/l cTcR 3T[F^[

RRcTZ

I) WINANC'IAl. Vl-AK 2l)2()-2l\1;A I.KTTt-K :n;i).2l IXK'X .V'-

• I

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (27)

( 02 )

3. 3HIMcf) ^ Rb-l—^cH 'HVlt fel'si

cf^t cf>^f '^f^^j^iT^,, ■sT^Ftrf 141^^1 j4i4t ^ f^rm ^N5'i(4l ^IHchf^t PiM 5R^T ^ f^'ilch 31.07.2020 cT^f) 3lPic||4d: cMiifd^H

^[cT adfindhs(5)nic.in ^ I^i41cr>4t ^T l^ci^ui yr^

cf>i4lel^ TfTT did.

^l4lc^H| cf>T ■d^iddM^ cfJT 3Tiy?T Rjld-i’ |!T7I eTTH RdT

W t l

170^0.dlRi^ %cR^FT

v5M'ilcKIIddlI■< ^ Id4^ cFT ^TTeR - dl^D 7T^ u1M'cf?|’5l

ddFlel ^FRUcrf^T ^ cfil difdcd STT^T ^'Rd^ul ^ cT^NTef <f>\

irti I‘y

cT

(^rf ^ )STfcfRcfd T^ield (Red) ^IcRTdra 7<TRSZI dqiq

dO^O'dWef(R d icn^g/f; // 20201J. ^W/6/Wc:-2210/2020-21/3^G

wfcifdR :— ^ddl4 xR 3<iq?<Mcr> Cf)|4qi6l ^ReT

1. ^cJT?^ 37RJcfeT, WW I2. •d"didco, '^TR^T ifam, ^Idtem dYdlR !3. 3FR Rdlet^, R5IKI. ^IdlelR ^ftyTR dO^O I4. TFRdf fufeTT cf>|qieid 3TfRy>lR, dO^O 1

^THT^t, TRT^TT^TRT, ft^TPHTl. ^d>dl$d ^7 3T1TefPg cfR |

V;^VSffcrfxdxl ^fdTcfcf)(fcfRT) "ddlcH^fdd Tqr^?! d q I d

0 MMNANCIAL VI: AR 2020-2 IM:.-\ LETTUR 2020-2 I DOCX ,!J

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (28)

ms'

. !.*

7/0 1//. ^cn5

3reHjy^§T<£5RTc?>/6/3vre;/22 1 0/<fif^*cl/2 0 2 0-2 1

■* j

-77/2020 ^ ^ / ;%l

*Ppi?f.1. ^®2T Ri^ceii ot "2<rrf22T srfiiijjrfl,

foTcTT- iefe$TT, $tU UcT fllcTjS' I '

2. f^&cl ^ "dj^p 3fWeiicf

1^1 dl- HJTtT, cl^cilofl, icJ^T, f?fcj^^l,

f^TcTcfi, fe^^cTTST, 34l Mid Uci tfToT^TS |

3. fefcfT cH^fJ«ill

fuicfT- Ft$idTlc||<i !

fc^STtET:- f^ccfkr cf^ 2020-21 ^ 1 1-009 ^ f^T ^

^ OTST Si^■oic SHcTSST

----- 000—3Mil9ri fctci-iiicldlci tHrOdcficI^ o5t yH<1 h^TRtT? T^kgfcT

wlrf'-jjrt ^ ycB^rrf gi'Cd S, lult-i ^ xT^f&cT 9TaT 1 ) -0 0 9

S 3^ Siicrc^ ufrfr fesrr mr ^^61- S^cJCci cfl^l y'Moi S 5"?Tr4 • c>tS srftictSif^ZjT/cptrf'qlR^] c5 cJ5TeT5i c^iiicp-1 '•

3T Sllcifcci ^aiRlcf cf5t S+Oirlici fcf^TT TjTTcIT ^tcf^t^Tcf cfTJJ

Uci sicer

^rrar #r ferfliri ffeo uncn % 1% ottS %-«ot offO I

----------------i i ; ^t.0^T.^55IT 2614 08-06-2020 # 3TlfiU5 <3T# ; 147 3 10 10 1 5 50 00

7fT.i2?T.J|ft?wU'i!ic l 0S-06-2020 1 473 i 01 Or j 9 0 7*34095 . . \7.i^.(“RT-FteidlWic sr.^sficn09-06-2020: 3 4095 1473 (0101 17338• i

cft.UTr.Ff^i^Trai? sfr09-06-2020; -4 4095 147 3 ! 01 0 1 1718 1^TTIqpTTt\ 7ft .TJTT.^ioiicaid ^ 3i«^dciic'i cjrop./i I 147 3 ; 0 1 0 1

‘tecff ^fclcl ■ " ' *09-06-202040955 7007i i

tft .uh 09-06-2020« 6 4095 j 14 7 3 | 0 1 0 1 239331r

7ft.U2T.?t?TUTTcl7^ 09-06-2020 ! stoicfi Tlt^r smm . I (473i -7 4095 01 01 6178'! Tft.TTTT.^terdfrafTs §ter09-06-20201 -8 4095 1 473 0101 2666

Tft.uTr.Fterjnarc 40 9 5 I 09-06-2020 j 4fcnrcft jstt 7fuR^979 121601473 i 01 01

7ft.TH1.Ft?ioUGsi“<; I09-06-2020 sflarcff yfliHr sparlfepqT1 0 4095 1473 01 01 ■7280I-i

\S

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (29)

T;??s

HQ 2ft{—

^jToTT- i.!cp^fqiRiil gsr- oTT5Tfui^ ^5T °TW Stiafcci ?rfly

i-^ tp^llCD

.V;3 A2 5 61 7 • j8 i■JL

' 'SfrTTcft f5Tf£T '409 5 09-06-2020 1 473 010 1 7125! 1 109-06-2020 | sStacfr 3TRof4095 1473 01011 2 8879'09-06-2020 I ?iwor vx4095 1473 01011-3 3105

?Jt3Tot allele!^ clotlS2405 j 16-06-2020 1 473 01 02 838901 43ft 7i cil :'M -^dT^t-UTT. ^6^1=11 240 3 ; 16-06-20201 5 i 473 0 102 122000

2 7 64 j 17-06-2020 j 3Tfgj?n~ cf?1^dcji-e | 14737ft.tRT.Hlcj oft16 | 0101 158200Tft.UTT.rtecn^T !^Wcft sthtctt end-2 149 i 18-06-20201 7 -1473 0 T 0 1 142190Tft.tRT.R^cjiST sftTTctt sf^IcTT2 145 ! 18-06-2020 0 1011 8 1 473 11146291

Tfr.IRT.cl^cl 2227 i 19-06-2020 0102! 2586 33-1 473i ) 9 .J2ff.tRT.%gcT 3ft -d-tr^c-,; 3"^"d"2233 19-06-202020 ' 1473 0102 2 2 11 5 5 ' •Tft.tRT.al^ci sft dolcH?! iliccj19-06-2020223 1 1473 i 0 1 02j 2 ’ 235243

2 2 7fer.Utr.3it.ftfc?TT 6}f ufldcr?; RTF Tfijnja22-06-20205 1 28 6 2 2:0 3147 3 .0101TfrlRr.yTT' ?f}Tfcft lecdid25-06-20203 12 1 1 473 0 1 0223 63500

Tft.TRT.TRT.sft. i ^t d!<nfcl5ldl26-06-20201 8946 062 1 ;6 35 00080 12 4#.tRT.3fr.Ft§TTmsn^ # ^7 5TT7RRT 9RTf26-06-2020427 4245 0 10 1 13904325

Tft.TRT.fgTcTgft ?fr ^t.’TT.'Tr^r30-06-20203097 2283 0 10 1 5000026•-

Tff.tRT.sft’TTcT 9830 04-07-2020 I; 27 14 7 3 0-1 0 1 4000000Tft.TRT.TRT.STt.fSTcl^ft sSt t?cT.07T. RnTl^dJ!04-07-202069 5 1 1 508 080 1 2 1 66928

7f\ .IRT.TTolzra 20-07-20202 9 3606 1 473 010 1 85505t-• ^-3 0 \ Tft.TRT.TJEj.STf.fctfggTT • s-sft bTtfTcH P7TT4 ^^IcTiF22-07-20205977 8150 0101 1 2357

^61^!; 6226040clllclcbT ^ qoTef^T 0 8 OT| Kld^Prl cj§f eTTeft

cTT57 65cvc3r-fr ^vfM7 Plc^ffT HFSt) efTT Sffeje^t 'STi'-ft f357rr tjfT ^ i

rw^^irgdriT goTdra cjff ^4^1^} 1 5 fscR? cp after? 3t41 6^^T^RcfxTf srcRicT cJ5?t4 i?crcr-TOi 4:. . i Ci o\

•gHpIcTep (gjuic), "gRT 3^<^<4tf^d I

62,26,040/“ t

\____ ^ r\ rs _ rsSi^^irClcrnCa-iM^ oi|qu[| j^ Js ( ( ^»

fli( yicp?! )

3ifciRcre1 ^f-Mlelcp (f^aT)

7-iVlei"^ i el n .

Ml el i2Q 20iJ.^‘JTtcl5/6,/^S/22 1 O/^l^cr/2 0 2 0-21yfoldif^ ^*ti4 4f4rr 1

(^T.OTR.) TT^IeFTTeRT ^0^0 |1.2. ■RWrefcp

rx■f ^ono l

Tprosn^oT^ro tcpTnftTt 4^04^ ^ srTete ^ ii

\\

\ \

3r(4R^\T jf-ci 1 d 4? (ftef)^!eHld4

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (30)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (31)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (32)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (33)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (34)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (35)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (36)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (37)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (38)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (39)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (40)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (41)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (42)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (43)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (44)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (45)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (46)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (47)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (48)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (49)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (50)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (51)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (52)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (53)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (54)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (55)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (56)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (57)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (58)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (59)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (60)

^raTePneRT...^raTePneRT / 6/sfvjTc^—2210 / 2020—21 / .££l.. ^TTef, Relief? ]^/09/2020 yfer. Rtctt-HelR^r ^OTO | siW 12-000 (Hvrlc^l) ^ 5RM ^Nd i:-000-: Rw^feT ^hiciR^ TFffarT - [PDF Document] (2024)

FAQs

What is the 2210 underpayment penalty? ›

Form 2210 Underpayment of Estimated Tax, is used to calculate any penalties incurred due to underpayment of taxes over the course of the year. Form 2210 is typically used by taxpayers when they owe more than $1,000 to the IRS on their federal tax return.

Why does TurboTax say I have an underpayment penalty? ›

If you didn't pay enough tax throughout the year, either through withholding or by making estimated tax payments, you may have to pay a penalty for underpayment of estimated tax.

What triggers the IRS underpayment penalty? ›

If you didn't pay at least 90% of your taxes owed (or 100% of last year's tax liability) and owe more than $1,000 when you file your taxes, you may be charged a fine called the underpayment penalty.

How do I get my underpayment penalty waived? ›

To request a waiver when you file, complete IRS Form 2210 and submit it with your tax return. With the form, attach an explanation for why you didn't pay estimated taxes in the specific time period that you're requesting a waiver for. Also attach documentation that supports your statement.

How do I know if I have to pay underpayment penalty? ›

This penalty specifically applies when the total tax payments made during the year fall short of either 90% of the current year's tax that's owed or 100% of the previous year's tax. For those earning a high income, this minimum required payment increases to 110% of the prior year's tax.

How can I avoid underpayment penalty high income? ›

Estimated tax payment safe harbor details

The IRS will not charge you an underpayment penalty if: You pay at least 90% of the tax you owe for the current year, or 100% of the tax you owed for the previous tax year, or. You owe less than $1,000 in tax after subtracting withholdings and credits.

Why did I get a refund and an underpayment penalty? ›

The IRS levies underpayment penalties if you don't withhold or pay enough tax on income received during each quarter. Even if you paid your tax bill in full by the April deadline or are getting a refund, you may still get an underpayment penalty.

Can I still get a refund if no federal taxes were withheld? ›

It's possible. If you do not have any federal tax withheld from your paycheck, your tax credits and deductions could still be greater than any taxes you owe. This would result in you being eligible for a refund. You must file a tax return to claim your refund.

How do I get my IRS penalty waived? ›

Reasons the IRS will remove penalties
  1. Statutory exception: proving a specific authoritative exclusion to the penalty. ...
  2. IRS error: documenting that the error was the result of reliance on IRS advice. ...
  3. Reasonable cause: providing a valid reason that you couldn't comply based on your facts and circ*mstances.

What is the 110% rule for estimated tax payments? ›

If your federal income tax withholding (plus any timely estimated taxes you paid) amounts to at least 90 percent of the total tax that you will owe for this tax year, or at least 100 percent of the total tax on your previous year's return (110 percent for AGIs greater than $75,000 for single and separate filers and ...

Why is my federal withholding so low when I claim 0? ›

If you claimed 0 and still owe taxes, chances are you added “married” to your W4 form. When you claim 0 in allowances, it seems as if you are the only one who earns and that your spouse does not. Then, when both of you earn, and the amount reaches the 25% tax bracket, the amount of tax sent is not enough.

Can I skip an estimated tax payment? ›

Estimated tax payments are typically due on April 15, June 15, and September 15 of the current year and then January 15 of the following year. You can skip the final (January 15) estimated tax payment if you will file your return and pay all the tax due by February 1.

What are the exceptions to the 2210 penalty? ›

Exceptions to the Penalty

You won't have to pay the penalty or file this form if either of the following applies. alien for the entire year (or an estate of a domestic decedent or a domestic trust), and your 2022 tax return was (or would have been had you been required to file) for a full 12 months.

Can an employer get in trouble for not withholding federal taxes? ›

The Tax Division also pursues criminal investigations and prosecutions against those individuals and entities who willfully fail to comply with their employment tax responsibilities, as well as those who aid and assist them in failing to meet those responsibilities.

What happens if federal taxes aren't taken out of my paycheck? ›

If your employer didn't have federal tax withheld, contact them to have the correct amount withheld for the future. When you file your tax return, you'll owe the amounts your employer should have withheld during the year as unpaid taxes. You may need a corrected Form W-2 reflecting additional FICA earnings.

What is the current IRS underpayment penalty rate? ›

For individuals, the rate for overpayments and underpayments will be 8% per year, compounded daily. Here's a complete list of the new rates: 8% for overpayments (payments made in excess of the amount owed), 7% for corporations. 5.5% for the portion of a corporate overpayment exceeding $10,000.

What is the substantial underpayment penalty? ›

The substantial underpayment penalty specifically equals 20% of the portion of the underpayment that was understated on the tax return.

What is the IRS form to reduce penalties? ›

Use Form 843 to claim a refund or request an abatement of certain taxes, interest, penalties, fees, and additions to tax.

How to determine tax liability using a tax rate schedule? ›

Your tax liability is computed for each tax bracket up to the one you're in. Here's how it works: Your first $10,275 is taxed at 10%, so you owe $10,275 x 10% = $1,028. The amount over $10,275 but under $41,775 is taxed at 12%, so you owe $31,500 x 12% = $3,780.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated:

Views: 6448

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.